Dovidl Wide

Hallel in Maariv - With or Without a Bracha During COVID-19? - The Rav

Speaker:
Ask author
Date:
Apr 7, 2020
Language:
Hebrew
Downloads:
0
Views:
234
Comments:
0
 

יג ניסן תש"פ


 


                                                         צבי יוסף רייכמן
                                             ר"מ בישיבת רבנו יצחק אלחנן


                         בענין ברכה על אמירת הלל ביחידות בערבית ליל פסח


כמה תלמידים שאלו אותי על אמירת ברכה על הלל בסוף תפילת ערבית בליל פסח כשמתפלל ביחידות. ורציתי להראות את דברי רבנו מרן הגאון הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל בשעורים לזכר אבא מרי ז"ל חלק אלף בקונטרס בענייני ק"ש הערה 4. לפי דבריו וכפי שיטת הגר"מ הלוי זצ"ל החיוב הוא מדין יו"ט וקדושת ליל פסח במיוחד.


ולפי זה גם יחיד המתפלל ערבית ביחידות חייב לומר הלל בברכה על קדושת החג.


וז"ל הרב זצ"ל: ביחס לאות ה' רצוני להדגיש, כי אא"ז זצ"ל, קבע מסמרים להלכה כדעת המחבר באו"ח סי' תפ"ז, סעיף ד', על פי הירושלמי ומס' סופרים, שמצוה לגמור את ההלל בציבור בליל הראשון של פסח (ובגולה - שני לילות) בברכה תחילה וסוף, והיה מצוה את כל בני ביתו לאמר את ההלל. ופעם, סיפר לי אבא מרי, כשאחד פקפק בהוראה זו, כעס אא"ז ז"ל, ואמר: "הלא מקרא מלא הוא: (ישעי' ל, ט) השיר יהיה לכם כליל התקדש חג", וסוגי' בערכין י, ב ילפה דין הלל ביו"ט מכתוב זה, ואיך אפשר להסתפק בהלכה ברורה כזו. וכשהלה שאל אותו: "הלא אנו אומרים את ההלל בהגדה" - השיבו: הלל זה שייך לסיפור יציאת מצרים ואין הוא מהווה קיום של הלל של יום טוב". ובביאור דברי אא"ז רבינו הגדול, נראה, כי בודאי אם לא קרא את ההלל בביהכ"נ, ואמר את ההלל בסדר ההגדה יצא ידי חובת שתי מצוות: 1) מצות הלל של סיפור יציאת מצרים; 2) מצות הלל של יום טוב. ברם יש להקדים ולאמר הלל של יום טוב קודם כדי לקיים שתי המצוות הללו בשתי אמירות הלל. ובכלל, למה לו לדחות קיום מצות אמירת הלל של יום טוב; מצוה שבאה לידו, אל יחמיצנה. ועיין ברמב"ן סוף מס' פסחים (במלחמות), שמתוך דבריו וביאורו כירושלמי, "שנייא דאם שמעה בביהכ"נ יצא", עולה, שאם לא קרא את ההלל בביהכ"נ חייב לברך על ההלל בהגדה; ברם אם קרא את ההלל בביהכ"נ, אע"פ שחוזר ואומרו על סדר ההגדה, אינו מברך עליו. ופירוש זה צ"ע מאד, כי מהו ההבדל בין אמר את ההלל בביהכ"נ ללא אמר ממ"נ, אם מברכים על ההלל על סדר ההגדה, אז צריכים לברך גם כשבירך על ההלל בביהכ"נ, ואם אין מברכין מדוע יברך כשלא אמר את ההלל מקודם. ברם לפי דברינו לעיל, דברי הרמב"ן עולים יפה יפה. שתי מצוות הלל נקבעו בליל פסח: 1) אמירת ההלל של יום טוב, כמו בכל יום טוב, (אלא שבפסח - גם הלילה מחייב לקרוא את ההלל, ובשאר יו"ט - הלל תלוי ביום) על פי הכתוב: "השיר יהיה לכם כליל התקדש חג"; 2) אמירת ההלל בתור שבח והודאה, שהמה מגופו של סיפור יצי"מ וכדתנן: "לפיכך אנחנו
חייבים להודות ולהלל" וכו' על פי גזיה"כ: "והגדת לבנך" וכו'. והנה בנוגע לברכת המצוות - סיפור יציאת מצרים נאמר בלי ברכה (כי לא נתקנה ברכה על ההגדה), וממילא גם ההלל שבו אינו טעון ברכה; משא"כ הלל של יום טוב נתקן בברכה, וצריכים לברך גם על הלל של ליל פסח, שנאמר בתורת הלל של יום טוב. ולפיכך, אם לא קרא את ההלל בביהכ"נ, כשמסדרו על סדר ההגדה, הרי יש בידו שני קיומים: 1) קיום הלל של יום טוב; 2) קיום הלל של סיפור יציאת מצרים, ומברך על חובת אמירת הלל של יום טוב. אמנם, אם אמר את ההלל בביהכ"נ ויצא ידי חובת הלל של יום טוב, כשאומרו בהגדה, אינו מקיים אלא מצות סיפור יציאת מצרים, ומצוה זו אינה טעונה ברכה. וע"כ אינו מברך עליה. עכ"ל.

Halacha:

More from this:
Comments
0 comment
Leave a Comment
Title:
Comment:
Anonymous: 

Learning on the Marcos and Adina Katz YUTorah site is sponsored today by Ruth Peyser Kestenbaum and Miriam & Alan Goldberg to mark the tenth yahrtzeit of their father, Irwin Peyser, Harav Yisroel Chaim ben R' Dovid V' Fraidah Raizel Peyser