Korbanot in Davening- Substitution or...the REAL THING?

Speaker:
Ask speaker
Date:
Oct 25, 2017
Length:
26 min 33 sec
Downloads:
13
Views:
27
Comments:
0

Machshava:
Halacha:
Parsha:

References: Menachot: 110a Arachin: 27b 

Description

רבינו יונה (ברכות דף ה. ד"ה "לא הפסיד") אהא דתנן: "הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, כאדם שקורא בתורה": ויש לשאול, מה בא להשמיענו? ותירץ ה"ר שלמה מן ההר, דאתא לאשמועינן, שאף על פי שדברים שבכתב לא ניתנו לאומרם על פה, קריאת שמע יכול לקרות על פה, ואף על פי שאינו קורא אותה לשם חובה, דכיון שניתנה לאמרה על פה לחובה, יכול לאמרה אפילו שלא לחובה כל הפעמים שירצה. ומזה הטעם התקינו לומר פרשת הקרבנות על פה בכל יום, מפני שהיא חובה כדאמרינן במדרש (תענית כז, ב), אמר אברהם אבינו: "במה אדע כי אירשנה" (בראשית טו ח), כלומר: באיזה זכות יתקיימו להם הבטחותיך? אמר ליה: בזכות הקרבנות, שנאמר: "קחה לי עגלה משולשת" וכו' (בראשית טו ט). תינח בזמן שבית המקדש קיים; בזמן שאין בית המקדש קיים מאי? יאמרו לפני פרשת הקרבנות, ומעלה אני עליהם כאילו בנו בית המקדש והקריבו

More from this:
  Comments
  0 comment
  Leave a Comment
  Title:
  Comment:
  Anonymous: