OTS Top

הערה במגילת רות

Speaker:
Ask author
Date:
Aug 4, 2008
Language:
Hebrew
Downloads:
0
Views:
146
Comments:
0
 
במגילת רות (ב', כג - ג' א) "ותדבק בנערות בעז ללקט עד כלות קציר השערים וקציר החטים ותשב את חמותה. ותאמר לה נעמי חמותה בתי הלא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך". ומתבקשת השאלה, למה המתינה נעמי עד כלות קציר השערים וקציר החטים, עד שאמרה לרות לבקש את גאולתה מידי בועז?

והנה מכל דברי השקלא וטריא בין בועז לטוב מתבאר שמנהגם היה שהגואל את אשת המת היה דינו גם לגאול את שדה האחוזה של המת. וכמו שמבואר בדברי בועז (ד' ה) "ויאמר בעז ביום קנותך השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה אשת המת קנית להקים שם המת על נחלתו". ועיין בזה במפרשים. ומשמע שגאולת השדה היתה מיד נעמי ורות, וזה צריך ביאור שהרי הן לא היו יורשי אלימלך, וצריך לומר שהשדה היה אצלם בלקיחה, ואולי בכתובתן. על כל פנים, נאמרה כאן פרשת גאולת שדה אחוזה, ביחד עם גאולתה של רות.

ועיין במשנה ערכין (פ"ט מ"א) "המוכר את שדהו בשעת היובל אינו מותר לגאול פחות משתי שנים שנאמר במספר שני תבואות ימכר לך. היתה שנת שדפון וירקון או שנת שביעית אינו עולה לו מן המנין". ועיין שם בגמרא (כט:) שאיסור זה תקפו יפה אפילו אם הלוקח רוצה להחזיר את השדה, וגם המוכר גם הלוקח עוברים באיסור עשה אם גואלים את השדה לפני שתי שנים. ושנות בצורת אינן מן המנין, כמבואר בדברי המשנה, שאינן נחשבות "שני תבואות".

תאמר מעתה, הרי כל אותן שנים ממות אלימלך עד אותה שנה שנאמרה בה (א', ו) "ותקם היא וכלתיה ותשב משדי מואב כי שמעה בשדה מואב כי פקד ה' את עמו לתת להם לחם", לא עלו למנין "שני תבואות", שהרי שנות בצורות היו. ושנת הפקידה היא שנה ראשונה למנין "שני תבואות". ואי אפשר לומר שהיתה זו אותה שנה אשר בה לקטה רות בשדה בועז, שהרי נעמי ורות הגיעו לבית לחם רק "בתחלת קציר שערים" (א', כב), ואיך שמעה כבר במואב שנפקדו בארץ-ישראל בלחם? אלא על כרחך שהגעתן לבית לחם היתה לשנה אחרת, אחרי שנת הפקידה אשר שמעו עליה בשדה מואב.

וא"כ כשהגיעו נעמי ורות לבית לחם כבר עברה שנה אחת לשתי "שני תבואות" הנצרכות טרם תהיה אפשרות לגאול את השדה. ולכן המתינה נעמי עד כלות קציר חטים וקציר שעורים, שאז ידעו שבודאי עברו שני "שתי תבואות" בלא שדפון וירקון, ורק אז היה מותר לגאול את השדה, ואז אמרה לרות להזדקק לבועז לשם גאולת השדה וגאולת אשת המת.Nach:
Rut 

More from this:
  Comments
  0 comment
  Leave a Comment
  Title:
  Comment:
  Anonymous: 

  Learning on the Marcos and Adina Katz YUTorah site is sponsored today by Daniel Lieberman in honor of Rabbi Aryeh Lebowitz who tirelessly shares amazing and inspiring shiurim and in memory of Elaine Bienenfeld Silver z”l by her children and grandchildren and l'zecher nishmat דב בער בן שמעון