Gaucher July 2022 Top

שיטת ר"ת בסידור פרשיות של תפילין

Speaker:
Ask author
Date:
Mar 30, 2006
Language:
Hebrew
Downloads:
0
Views:
192
Comments:
0
 
שיטת ר"ת בסידור פרשיות של תפילין

א. מנחות (לד:) ת"ר כיצד סדרן כו'. שיטת ר"ת דהויות באמצע. ושי' רש"י שמסדר כסדר שכתוב בתורה מן קדש עד והיה אם שמוע. ולכ' טעמא דרש"י יותר מסתבר שיהיה כסדר שבתורה. ועיין במרדכי שלענין סדר כתיבתן אף ר"ת מודה. וא"כ צ"ב טעמא דר"ת.

ב. לכ' י"ל דטעמיה שמודה שצ"ל כסדר שכתוב בתורה רק דס"ל שמחשבין הסדר מן החוץ אל הפנים ולכן מצד אחד מסדר קדש בחוץ ואח"כ והיה כי יבאך בפנים ומצד שני שמע בחוץ ווהיה אם שמוע בפנים.

ואולי עד"ז יל"פ מש"כ תוס' בא"ד "ואפילו לא יהא מן ברייתא אין קשה כלום".

ג. ובסמ"ק קנ"ג כתב דר"ת לא קאמר כ"א בתש"ר ולא בתש"י. ולכאורה היינו טעמא משום שבתש"י כותב לכתחילה על עור אחד וא"כ צ"ל כסדר כתיבתן. אבל א"כ קשה דהא גם בתש"י כשר לר' יוסי בד' עורות וכן בש"ר כשר בעור אחד. אבל לנ"ל י"ל דאינו תלוי בכמה עורות יש אלא תלוי אם יש בתים, כי כשיש בתים יש חשיבות חוץ ופנים וצריך הסדר קריאה להיות מן החוץ אל הפנים אבל כשאין בתים ל"ש חוץ ופנים.

[ואם כותב בד' עורות מסתבר לשי' הסמ"ק אליבא דר"ת דבתש"י ליכא קפידא בהנחה כלל. ואם כתוב בעור אחד יש לעיין דכשכותב תש"ר בעור אחד דכשר לכאורה כותב כסדר ר"ת קדש ושמע מבחוץ (אבל במרדכי יש סברא דאם כותב בעור אחד שאני, ועיין לקמן) ואף שהוא בעור אחד וע"כ דלא איכפת לן במה שאינו כתוב בקלף כסדר התורה וא"כ גם בתש"י למה נקפיד. ולנ"ל יש לחלק דבתש"ר מתקיים סדר קריאה ע"י הבתים אבל בתש"י צריך סדר קריאה בקלף.]

ד. ועיין במרדכי הקשה לר"ת דאם כותב בעור אחד [דכשר בדיעבד גם בתש"ר] והרי צריך לכתוב כסדר שכתוב בתורה ואיך יניח שמע חלק. וכתב סברא א' דאפשר שכשכותב בעור א' מודה ר"ת. והסברא צ"ב. ולמש"נ יל"פ דכשכותב בעור אחד נקבע סדר קריאה ע"י הקלף משא"כ כשכתוב בד' עורות אין דבר שיקבע סדר קריאה מימין לשמאל, כי רק בקלף אחד סדר קריאה הוא מימין לשמאל אבל לא בד' קלפים. ואז סדר הקריאה נקבע ע"י הבתים מן החוץ אל הפנים וכנ"ל.

ה. ונראה שזהו כונת המרדכי מש"כ להביא ראיה לפר"ת וז"ל ועוד דבין עיניך משמע אמצעית הראש ושנים מכאן ושנים מכאן קרינא והיו לטטפת בין עיניך וא"כ סדר של תורה מאיזה צד שיתחיל או מימין או משמאל לקרות כדפרישנא לעיל עכ"ל, והוא סתום. ויש שם הגה"ה שהכונה דוהיו לטטפת בין עיניך משמע הויות באמצע, ואיני יודע איך הוא מתיישב עם לשון המרדכי. אבל נראה כונתו דכיון דכתיב בין עיניך הכל פונה אל האמצע ולכן הקריאה אינה מימין לשמאל כ"א מן החוץ אל הפנים וכנ"ל.

ו. אבל קשה א"כ מנ"ל שקדש מימין ושמע משמאל למה לא יוכל לעשות להיפך. דתינח לרש"י בעינן סדר קריאה מימין לשמאל ואזלינן בתר ימין הקורא אבל לר"ת מאי איכא למימר. ובאמת אפשר שזהו הס"ד בגמ' דגוייתא לגוייתא וברייתא לברייתא כשר ורש"י פירש דאו או קאמר, ולדעתו באמת תמוה מאי ס"ד שיכשר דאי"ז דרך קריאה כלל, ואולי גרס כן בגמ' "או ברייתא לברייתא" אבל בס"ש כתוב "וברייתא לברייתא" וא"כ אפשר שהכונה שהחליף שניהם [רק קשה א"כ מ"ק הגמ' לא אמרן אלא גוייתא לברייתא וברייתא לגוייתא הא גם גוייתא לגוייתא פסול אם לא החליף גם ברייתא לברייתא אבל י"ל דהחליף פרשיותיה משמע שהחליף כל הפרשיות ודו"ק] אבל מ"מ צריך להבין מסקנת הגמ' דפסול דהך דבעיא למחזי אוירא דימין חזיא אוירא דשמאל. ושמא אף ר"ת מודה דאוירא דימין חשוב טפי ולכן קדש והי' אם שמוע שכתוב בתורה קודם צ"ל נקרא מצד אויר ימין.

ז. ולכשתמצא לומר אפשר דרש"י ור"ת לשיטתייהו דעיין לעיל (לג.) דעת רש"י שמזוזה צ"ל מעומד ור"ת ס"ל מושכב וברא"ש שם משמע דהיינו מושכב לאורך הפתח אבל במרדכי שם מבואר שהבין שכונת ר"ת שתקוע בפתח כיתד. וכן מבואר באמת בספר הישר לר"ת. וע"ש ברא"ש ובמרדכי הביאו מירושלמי שצריך להיות שמע רואה את הפתח, ועיין במרדכי שלר"ת ע"כ הפירוש דשיטה ראשונה כלפי חוץ. ולרש"י הפירוש כשגוללו מאחד כלפי שמע יהיה שמע כלפי הפתח ע"ש. והנה טעם הך דין לא נתבאר ועיין בפי' הגר"ח קנייבסקי שליט"א עמ"ס מזוזה ס"ק נ"א כתב דמסתמא הוא כמו בתפילין שהקורא קורא כסדרן ע"ש ולפ"ז מכוון מאד דלר"ת כסדרן הוא מן החוץ אל הפנים, ולכן צ"ל שמע רואה את הפתח. אבל א"כ קשה דאף שכתבו תוס' שם בשם ר"ת דגם פרשיות התפילין יהיו מושכבים בהבתים אבל לא שמענו שיהיו צריכים להיות מונחים עם ראשם כלפי חוץ וע"כ דרק בבתים איכא קפידא שיהיה הקריאה מן החוץ אל הפנים ולא בפרשיות עצמן. וכן למש"נ שי' הסמ"ק דגם בתש"י לא קפדינן בזה מה"ט. אבל י"ל דסדר השכבת הפרשיות בתוך הבתים אין לו שום דינים כיון שאינו קבוע ואם מתנודד בתוך הבתים לית לן בה ולא חל על זה שם כסדרן ורק בסדר הבתים שהוא קבוע חל עליו תורת דין סדר אבל במזוזה שצ"ל קבוע במזוזת הפתח יש באופן קביעתן דין סדר וכסדרן לר"תהוא מן החוץ אל הפנים כמו בתפילין ודו"ק.

אבל אף שהמרדכי כתב אליבא דר"ת ששמע דמזוזה צ"ל כלפי הפתח, אבל בספר הישר שם לא משמע כן אלא ששמע כלפי פנים, וקשה מהירושלמי הנ"ל שצריך להיות שמע רואה את הפתח, וצ"ע. ומ"מ אין זה סותר עיקר מש"נ דסובר ר"ת שבתפילין סדר קריאה הוא מן החוץ אל הפנים, דנאמר דזהו רק בתפילין שסדר הקריאה תלוי בבתים, כי אין להפרשיות עצמם קביעות בתוך הבתים, רק הבתים קבועים, וסידור הבתים נחשב מן החוץ אל הפנים. אבל במזוזה שהיא עצמה קבועה במזוזת הפתח סדר הקריאה תלוי באופן העמדת הקלף עצמו ולכן סדר הקריאה הוא שיהיה שורה ראשונה כלפי פנים דומיא דספר המונח לפניו.


Gemara:
Halacha:
STAM 

References: Menachot: 34b 

More from this:
  Comments
  0 comment
  Leave a Comment
  Title:
  Comment:
  Anonymous: 

  Learning on the Marcos and Adina Katz YUTorah site is sponsored today by Michael & Yael Buckstein l'ilui nishmas Raizel Shayna bas Meir Mendel and Yisrael Zvi ben Zev and l'ilui nishmas Moshe Aharon Yehoshua ben Eliezer Zusman by his family