Sharsheret Top

מים אחרונים

Speaker:
Ask author
Date:
Jan 1, 2004
Language:
Hebrew
Downloads:
0
Views:
502
Comments:
0
 
בגדר חיוב מים אחרונים דעת הרא"ש שיש בו שני ענינים, חדא דין קדושה, שנלמד מקרא דוהתקדשתם והייתם קדושים, ועוד דין משום סכנת מלח סדומית, וכן דעת הגר"א. (ונפק"מ בשני הדינים דאי משום סכנה היה אפשר להמתין עד אחר ברהמ"ז, ואי משום קדושה לא היה אלא מצוה ולא חובה ובמחנה לא היה צריך.) אבל דעת התוס' דאינו אלא משום מלח סדומית לחוד, ומ"מ צריך לרחוץ קודם ברהמ"ז משום שכיון שיש שם מלח סדומית הוי ידיו מזוהמות ופסולות לברכה. וכן דעת הרמב"ם דמים אחרונים אינם אלא משום סכנה ולכן אינו מברך עליהם.

וק' לכ' לדעת התוס' והרמב"ם מדברי הגמרא ברכות (מב.) דתיכף לנט"י ברכה, דאסור להפסיק בין מים אחרונים וברהמ"ז. דתינח לדעת הרא"ש והגר"א דחיוב מים אחרונים משום קדושה א"כ מובן שצריך להסמיך זה לברהמ"ז. אבל לדעת התוס' והרמב"ם דאינו אלא משום סכנה, ושלא יהיו ידיו מזוהמות בשעת ברהמ"ז, א"כ מה לי אם הפסיק בין המים והברכה.

אבל באמת אי"ק דעיי"ש בסוגיא מבואר דכיון שתיכף לנטילת ידים ברכה א"כ כשנטל ידיו הוי גמר הסעודה והיסח הדעת ושוב אינו יכול לאכול. ומבואר דנט"י היא גמר הסעודה. וא"כ נראה שהטעם שצריך להסמיך נט"י לברהמ"ז משום שצריך להסמיך את ברהמ"ז לגמר הסעודה, וגמר הסעודה היא בנט"י דהוי היסח הדעת מאכילה.

ולפי"ז נראה לבאר מה שמשפטות לשון רש"י ברכות שם וכן מלשון הרמב"ם משמע שאין קפידא כ"א שלא יספיק באכילה ושתיה, אבל לא בשאר דברים, (ועי' משנ"ב ר"ס קע"ט הביא שיש חולקים ע"ז אבל לשון רש"י והרמב"ם ודאי משמע כן), ולנ"ל מבואר שעיקר הקפידא היא מצד הסעודה שגמר הסעודה יהיה תיכף לברהמ"ז, וזה תלוי בעיקר באכילה ושתיה.

ועי' עוד במשנ"ב שם ס"ק ב' דלדעת הסוברים שאסור להפסיק אפילו בדיבור, אסור אפילו אם יטול ידיו שנית אחר הדיבור, ובשעה"צ כתב הטעם משום שלא שייך בזה שיטול ידיו שנית כיון שלא אכל עוד וידיו נקיות מזוהמת אכילה א"כ הנטילה אינו מעלה ולא מוריד עיי"ש, אבל לפי דברינו אי"צ לזה דכיון שעיקר הקפידא היא שגמר הסעודה תהיה סמוכה לברהמ"ז, וגמר הסעודה היא כשנטל ידיו אחר האכילה, ואם אח"כ ידבר ויטול ידיו שנית לא יימשך הסעודה עי"ז, וסוכ"ס גמר הסעודה היא כשנטל ידיו בראשונה.

וכן עיי"ש במשנ"ב ס"ק א' כתב שאם הפסיק בדיבור יטול ידיו שנית, ולפי האמור אין מקום לזה, אלא דמ"מ אפשר שלדעת הרא"ש והגר"א שהנטילה ג"כ משום קדושה א"כ אפשר שמצד הנטילה עצמה צריך שתהיה סמוכה לברהמ"ז ולדידהו יש מקום לומר שיטול ידיו שנית אחר שהפסיק בדיבור.


Gemara:

References: Chullin: 105a 

More from this:
  Comments
  0 comment
  Leave a Comment
  Title:
  Comment:
  Anonymous: 

  Learning on the Marcos and Adina Katz YUTorah site is sponsored today by the Goldberg and Mernick Families in loving memory of the yahrzeit of Ilean K. Goldberg Chaya Miriam bas Chanoch V’Sarah