Chicago Teshuva Wide

Use of Orthodox Built Chicago Mikveh by Conservative and Reform for Their Conversions. How and Why R' Ahron Soloveichik Differed from The Rav and Rav Ahron's Position on the Chicago Mikveh Dispute.

Speaker:
Ask speaker
Date:
Jun 12, 2022
Length:
1 hr 51 min 4 sec
Downloads:
68
Views:
282
Comments:
2

Venue: YU Israel YU Israel

Description

Uri Zohar's life and funeral. Was R. Menashe Klein a bit naive? Neeman Commission on conversions in Israel. Superiority of less rigorous conversions done in Israel versus those done outside Israel. How and why R. Ahron Soloveichik was different than the Rav. Properly selling shuls to non-Jews. Why Telz and Agudah in Chicago opposed R. Ahron. Book entitled Harav Ahron Yeled Sha'ashuim. Frum as opposed to ehrlich. R' Elchonon Ebert's megaphone. R' Ahron meets Gerer Rebbe. Allowing Conservative and Reform to use Orthodox Mikveh in Igrot Moshe Choshen Mishpat 2:24. Danger that mikveh built by Conservatives will not be kosher. Responsum Betzail Hachokhmah 5:24. Need for and current lack of good teachers. Guard duty at the Dead Sea. Shavuot.

More from this:
   Comments
   2 comments
   Leave a Comment
   Title:
   Comment:
   Anonymous: 
   1. Title: טעלז והרב סולבייציק
    Author: Lazar Abrahamowitz ,

    לכבוד הרב שליט"אאני חסיד סאטמאר ושותה בצמא את דבריו, ואף כי נתגדלתי על טהרת השיטה ולא אניח אותה, בכל זאת אני קניתי את הספרים שלו ומה אגיד לכבודו הם פתחו לפני צוהר חדש להבנת עולם של ישיבת רי"א.בנוגע למחלוקת של ר' אהרן עם טעלז הא לך ציטוט בעתון מאת מר עבערט שמתאר איך שרח"ד קעללער עמד לצידו בהמחלוקת הזו.https://collive.com/my-lone-battle-in-chicago-and-the-rosh-yeshiva-who-defended-me/ב. היה לי הזכות לעבוד ביחד עם הרב דוד הולנדר זצ"ל על כתביו שלמעשה לא נדפסו, ואספר לכבודו פנינה אחת ששמעתי ממנו בנוגע לחרם הידועלדבריו היה לו הסכמה שבשתיקה מאת הרב זצ"ל בלשונו I HAD THE TACIT הסכמה OF THE RAVאלא שמחמת סיבות שונות סבר הרב שאין לו לחתום על האיסורעוד סיפר לי הרב הולנדר ז"ל שנוסח האיסור נכתב על ידי ר"מ שערער אבל נתחבר בעיקרו על ידי הרב הוטנר ועוד סיפר לי הרב הולנדר ז"ל שבדינר הראשון של מוסדות סטמר באמריקה היה הוא הנואם ואנשי סטמר לא היו מרוצים כל כך אבל הרבי מסטמר ז"ל חיבב אותו לקח את היונגער מזרחיסטישער רב בלי חתימת זקן והיה זה במוצאי שבת חנוכה ואמר הרב הולנדר על נוסח על הניסים רבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים רשעים ביד צדיקים ומה הנס בכך הלא כן צריך להיות אלא הנס הוא שהצדיקים לא נתעייפו מללחום אף שהיו מעטים.. והרבי מס' נהנה מאוד מדבריו, ואני הצעיר חשבתי שדבריו אלו הם בבחינת הוא היה אומר שזקן זה עדיין לחם כארי והיה אז בשנות התשעים והפארווערטס פיטר אותו מטורו השבועי ואף על פי כן לא נתעייף. וסב אשתי היה הרב מאיר וועבערמאן ז"ל רב המלאכים והיה בידידות עם הרב ה' ז"ל אמר לו בזה הלשון ר' דוד לאזט אייך אפ פון אייערע מחמות כאפט אריין אביסל מגן אברהם און מחצית השקלאבל הוא לא נתעייף ועד יומו האחרון לחם למען עקרונותיוועוד סיפר לי הרב הולנדר הרבי מס' ביטל כמה הפגנות הודות להשתדלותו ולהשתדלות הרב טייץ ואמר לי הרב ה' שהרבי אהב אותם יותר מכל ראשי הישיבות ה'ימניים' ואגב בדברי יואל יש גם שאלה אם מותר לרב אורטודוקסי ליתן הכשר על המקוה של רפורמים ודברי יואל מתיר בטענה שגם רפורמים צריכים לילך למקוה טהרת המשפחה ובניהם צריכים להיות כשרים ,ומקוצר הזמן אסיים ברב תודה על שיעוריו וספריו המאלפים מאירי הענייםאליעזר אבראהאמאוויטש מחבר ספר רבה דעמיה האיש בגבורתו ועד

   2. Title: טעלז והרב סולבייציק
    Author: Lazar Abrahamowitz ,

    לכבוד הרב שליט"אאני חסיד סאטמאר ושותה בצמא את דבריו, ואף כי נתגדלתי על טהרת השיטה ולא אניח אותה, בכל זאת אני קניתי את הספרים שלו ומה אגיד לכבודו הם פתחו לפני צוהר חדש להבנת עולם של ישיבת רי"א.בנוגע למחלוקת של ר' אהרן עם טעלז הא לך ציטוט בעתון מאת מר עבערט שמתאר איך שרח"ד קעללער עמד לצידו בהמחלוקת הזו.https://collive.com/my-lone-battle-in-chicago-and-the-rosh-yeshiva-who-defended-me/ב. היה לי הזכות לעבוד ביחד עם הרב דוד הולנדר זצ"ל על כתביו שלמעשה לא נדפסו, ואספר לכבודו פנינה אחת ששמעתי ממנו בנוגע לחרם הידועלדבריו היה לו הסכמה שבשתיקה מאת הרב זצ"ל בלשונו I HAD THE TACIT הסכמה OF THE RAVאלא שמחמת סיבות שונות סבר הרב שאין לו לחתום על האיסורעוד סיפר לי הרב הולנדר ז"ל שנוסח האיסור נכתב על ידי ר"מ שערער אבל נתחבר בעיקרו על ידי הרב הוטנר ועוד סיפר לי הרב הולנדר ז"ל שבדינר הראשון של מוסדות סטמר באמריקה היה הוא הנואם ואנשי סטמר לא היו מרוצים כל כך אבל הרבי מסטמר ז"ל חיבב אותו לקח את היונגער מזרחיסטישער רב בלי חתימת זקן והיה זה במוצאי שבת חנוכה ואמר הרב הולנדר על נוסח על הניסים רבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים רשעים ביד צדיקים ומה הנס בכך הלא כן צריך להיות אלא הנס הוא שהצדיקים לא נתעייפו מללחום אף שהיו מעטים.. והרבי מס' נהנה מאוד מדבריו, ואני הצעיר חשבתי שדבריו אלו הם בבחינת הוא היה אומר שזקן זה עדיין לחם כארי והיה אז בשנות התשעים והפארווערטס פיטר אותו מטורו השבועי ואף על פי כן לא נתעייף. וסב אשתי היה הרב מאיר וועבערמאן ז"ל רב המלאכים והיה בידידות עם הרב ה' ז"ל אמר לו בזה הלשון ר' דוד לאזט אייך אפ פון אייערע מחמות כאפט אריין אביסל מגן אברהם און מחצית השקלאבל הוא לא נתעייף ועד יומו האחרון לחם למען עקרונותיוועוד סיפר לי הרב הולנדר הרבי מס' ביטל כמה הפגנות הודות להשתדלותו ולהשתדלות הרב טייץ ואמר לי הרב ה' שהרבי אהב אותם יותר מכל ראשי הישיבות ה'ימניים' ואגב בדברי יואל יש גם שאלה אם מותר לרב אורטודוקסי ליתן הכשר על המקוה של רפורמים ודברי יואל מתיר בטענה שגם רפורמים צריכים לילך למקוה טהרת המשפחה ובניהם צריכים להיות כשרים ,ומקוצר הזמן אסיים ברב תודה על שיעוריו וספריו המאלפים מאירי הענייםאליעזר אבראהאמאוויטש מחבר ספר רבה דעמיה האיש בגבורתו ועד

   Learning on the Marcos and Adina Katz YUTorah site is sponsored today by Barry and Marcia Levinson in honor of Rabbi Eliron & Devorah Levinson and their children, and Rabbi Aviyam & Rina Levinson and their children