Yesterday
Gemara
Avoda Zara:
Avodah Zara 7  (1/22/2018) audio shiur ( Menachem Kagan)
This Week
Gemara
Shevuot:
Shavuot 37  (2/8/2018) audio shiur ( Menachem Kagan)
Shevuot:
Shavuot 42  (2/8/2018) audio shiur ( Menachem Kagan)
Avoda Zara:
Avodah Zara 6  (1/21/2018) audio shiur ( Menachem Kagan)
Avoda Zara:
Avodah Zara 4  (1/19/2018) audio shiur ( Menachem Kagan)
Avoda Zara:
Avodah Zara 3  (1/18/2018) audio shiur ( Menachem Kagan)
Avoda Zara:
Avodah Zarah 2  (1/17/2018) audio shiur ( Michael Fruchter)
Last Week
Gemara
Shevuot:
Shavuot 47  (1/14/2018) audio shiur ( Menachem Kagan)
Shevuot:
Shevuos 44  (1/11/2018) audio shiur ( Michael Fruchter)
Shevuot:
Shavuot 43  (1/10/2018) audio shiur ( Menachem Kagan)
This Month
Gemara
Shevuot:
Shavuot 41  (1/8/2018) audio shiur ( Menachem Kagan)