לימוד ע"מ לעשות

Speaker:
Date:
Jan 1, 2004
Language:
Hebrew
Downloads:
0
Views:
106
Comments:
0
 
ללמוד ע"מ לעשות

חז"ל הפליגו בשבח הלומד ע"מ לעשות, ובגנות הלומד שלא ע"מ לעשות. ויל"ע דאנו לומדים הרבה ענינים ומסכתות שאינם נוגעים למעשה כלל – ואיה איפה המעלה דללמוד ע"מ לעשות.

בגמ' קדושים מ' ב' נחלקו אם תלמוד גדול או מעשה גדול, ומסיק דתלמוד גדול שמביא לידי מעשה, וק' דאדרבא א"כ אינו אלא הכשר, וכמו דלא נאמר דעשיית סוכה גדולה מישיבת סוכה כיון שהיא מביאה לידי ישיבה.

אבל הביאור דנחלקו אם מעלת תלמוד עדיפא, או מעלת מעשה עדיפא, ומסיק דאמנם לתלמוד יש מעלה מה שאין במעשה, ובמעשה יש מעלה אחרת, אבל תלמוד גדול דכיון שתלמוד גדול א"כ בתלמוד נכלל גם מעלת מעשה. דהתלמוד הוא שורש המעשה.

שהרי עיקר הבחירה הוא ברצון, לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון, דהרצון הוא ביד האדם, אבל אח"כ ההוצאה לפועל הוא בידו של הקב"ה, אם יהיה לו האפשרות, ולכן מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, ומצד האדם הרצון הוא הכל, וממילא כל שלומד ע"מ לעשות וברצון לעשות כבר בהתלמוד יש את הרצון לעשות, וכל המעלה דמעשה כבר נמצא בהתלמוד, וזהו תלמוד גדול שמביא לידי מעשה.

וזהו מש"א במנחות ק"י בכל מקום מוקטר מוגש לשמי אלו ת"ח שעוסקין בעבודה מעלה אני עליהן כאילו מקטירין מגישין כו'. דכבר התלמוד כל שלומד ע"מ לעשות דהיינו מצד רצונו אין שום מעכב א"כ כבר התלמוד מונח גם המעשה.

ויובן בזה דבר אחר, דהנה קיי"ל דמפסיקין ת"ת למצוה שא"א ע"י אחרים, ומ"מ פסק הרמב"ם דאם אינו רוצה לישא אשה כדי שיוכל לעסוק בתורה רשאי דהעוסק במצוה פטור מן המצוה, וק' הא מפסיקין ת"ת למצוה שא"א ע"י אחרים. ובשו"ע הגרש"ז תי' עפ"י דיוק לשון הרמב"ם פ"ג ת"ת ה"ד דיעשה המצוה ויחזור לתלמודו ע"ש משמע דאם לא יוכל לחזור לתלמודו כבתחילה אינו מפסיק, וא"כ הכא שע"י שישא אשה לא יוכל לחזור לתלמודו אינו מחוייב להפסיק. אלא דצ"ב טעם חילוק זה. (ועי' בשו"ע הגרש"ז איך שביאר זה עפ"י דרכו.) ולנ"ל היה אפש"ל דמה שמפיסיקין ת"ת למצוה שא"א ע"י אחרים היינו משום דאל"ה הוי לומד שלא ע"מ לעשות. ובעי' ללמוד ע"מ לעשות. אבל נתבאר דלימוד ע"מ לעשות הוא מעלה בהלימוד עצמו, והחיוב ללמוד ע"מ לעשות אינו מצד המעשה כ"א מצד התלמוד, כדי שלהתלמוד יהיה המעלה דללמוד ע"מ לעשות. וממילא מובן דכל זה כשיוכל לחזור לתלמודו, אזי יש לו להפסיק כדי שלהתלמוד יהיה ג"כ המעלה דללמוד ע"מ לעשות. אבל לא יוכל לחזור לתלמודו א"כ לא שייך לחייבו לחזר אחר המעלה דללמוד ע"מ לעשות, כיון שעיקר התלמוד יפגע.Machshava:
Torah 

References: Kidushin: 40b 

More from this:
Comments
0 comment
Leave a Comment
Title:
Comment:
Anonymous: